Streszczenia

Zasady przygotowywania streszczeń


Szanowni Państwo,

streszczenia prac zakwalifikowanych do wygłoszenia w czasie obrad Konferencji zostaną wydane w monografii, którą każdy z uczestników otrzyma w chwili rejestracji razem z innymi materiałami konferencyjnymi. Streszczenia prac w języku polskim należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 lutego 2020 roku w następującej konfiguracji:

 1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12
 2. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2500 znaków
 3. Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
 4. Streszczenie obejmuje:
  • nazwisko i imię autora / autorów oraz afiliacje
  • nazwisko i imię Kierownika / Ordynatora afiliowanej jednostki organizacyjnej
  • tytuł pracy
  • słowa kluczowe
  • wstęp
  • cel pracy (powinien zawierać cel główny oraz pytania badania)
  • materiał badań
  • metody badań
  • wyniki badań
  • wnioski

Warunkiem przyjęcia streszczenia jest podanie poprawnego adresu e-mail. Na ten adres wysyłane są potwierdzenia oraz kierowana korespondencja. Warunkiem wygłoszenia wykładu jest rejestracja udziału w Konferencji oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. 

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego. Niespełnienie powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych, a także nadesłanie prac po upływie wyznaczonego terminu, tj. po 3 lutego 2020 roku, będzie skutkować niezakwalifikowaniem ich do wygłoszenia w czasie obrad konferencji. 
Nie zostaną one również opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym:
tel. 509 740 708
e-mail: marzena.watrobinska@medisfera.pl