XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ortopedów Wojska Polskiego

Lublin, 9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla, Panieńszczyzna 15P

Rejestracja

LUBLIN
9‒11 maja 2019 roku
Hotel In Between by Vanilla

Zarejestruj się

Streszczenia

Wyślij
streszczenie
Wyślij

Zasady przygotowywania streszczeń

Szanowni Państwo,

termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 28 lutego 2019 r.

Streszczenia prac zakwalifikowanych do wygłoszenia w czasie obrad Konferencji zostaną wydane w monografii, którą każdy z uczestników otrzyma w chwili rejestracji razem z innymi materiałami konferencyjnymi. Należy je nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2019 roku w języku polskim 
w następującej konfiguracji:

 1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12
 2. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2500 znaków
 3. Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
 4. Streszczenie obejmuje:
  • nazwisko i imię autora / autorów oraz afiliacje
  • nazwisko i imię Kierownika / Ordynatora afiliowanej jednostki organizacyjnej
  • tytuł pracy
  • słowa kluczowe
  • wstęp
  • cel pracy (powinien zawierać cel główny oraz pytania badania)
  • materiał badań
  • metody badań
  • wyniki badań
  • wnioski

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Członków Komitetu Naukowego. Niespełnienie powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych, a także nadesłanie prac po upływie wyznaczonego terminu,
tj. po 28 lutego 2019 roku, będzie skutkować niezakwalifikowaniem ich do wygłoszenia w czasie obrad konferencji. 
Nie zostaną one również opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym:
tel. 509 740 708
e-mail: marzena.watrobinska@medisfera.pl